ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. De Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FRENKIES en op alle met FRENKIES aangegane overeenkomsten. FRENKIES richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot FRENKIES in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een overeenkomst

De aanbiedingen of prijsopgaven op de internetsite van frenkiessstore.nl, folders en nieuwsbrieven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden FRENKIES op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot een totstandkoming tot een overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. FRENKIES garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze internet site, folders en nieuwsbrieven. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer FRENKIES het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Telefonische bestellingen en/of bestellingen via whatsapp worden door FRENKIES als opdracht gezien. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden of telefonisch/per whatsapp bevestigd hebben. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze door FRENKIES schriftelijk zijn vastgelegd. Koper en FRENKIES komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische of telefonische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier. Bij bestellingen hoger dan € 500,- kan FRENKIES u verplichten een vooruitbetaling van 50% van de koopsom te doen, alvorens verder te presteren.

 

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen worden aangegeven in euro's. FRENKIES geeft de verzendkosten uiterlijk bij de tot stand koming van de overeenkomst aan de koper op. De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door FRENKIES bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de tot stand koming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

Artikel 4. Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Ten laste van de koper komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FRENKIES als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

 

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijnen

Tenzij anders is overeengekomen, zal FRENKIES de producten onder rembours of door eigen bezorgservice bij contante betaling afleveren. De door ons opgegeven levertijden gelden alleen voor leveringen in Nederland en zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door FRENKIES is ontvangen. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Als de koper op een andere wijze de producten wil ontvangen, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. FRENKIES zal de producten direct of uiterlijk binnen 1 week na terugontvangst inspecteren. Indien de producten beschadigd zijn, zal FRENKIES de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag te weten 1. de herstelkosten en 2. de waarde van het product. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantie bepalingen van kracht. De koper geniet een afkoelingsperiode van 7 werkdagen, met uitzondering van maatwerk, om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. De koper draagt hierbij zelf de kosten van retourzending. FRENKIES verplicht zich binnen twee weken, na ontvangst van het product, het betaalde bedrag (minus de verzendkosten) terug te betalen. Van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt als de goederen in onbeschadigde staat en in de originele verpakking verkeren. In het geval dat de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 5.9, zal FRENKIES zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen behoudens de bezorg en/of de Rembourskosten. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij FRENKIES de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terug ontvangt.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van FRENKIES tot het moment van de volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 

Artikel 7. Verplichtingen

De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door FRENKIES geleverde producten en diensten. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van FRENKIES en haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken. De koper zal FRENKIES direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan FRENKIES te melden.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom

FRENKIES behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door FRENKIES verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto's enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper. Koper mag de merken van FRENKIES niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Behoudens de garantie verplichtingen, is FRENKIES nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door FRENKIES. FRENKIES is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. FRENKIES is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit enz.. FRENKIES is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internet site wegens onderhoud of anderszins. FRENKIES aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten, en op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

 

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het incorrect gebruik van de barnsteen sieraden. Hier wordt meer over verteld op de website frenkiesstore.nl onder het kopje informatie.

 

Artikel 10. Overmacht

Indien FRENKIES door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als FRENKIES als gevolg van de overmacht enig voordeel macht hebben. Koper en FRENKIES zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 11. Garantiebepalingen

Er is een product binnen 14 dagen na ontvangst of verkoop defect. U dient dit conform artikel 7.4 schriftelijk te melden bij FRENKIES. De artikelen moeten compleet en in onbeschadigde originele verpakking worden verzonden. Kopie factuur meesturen. De kosten van het retour zenden zijn in eerste instantie voor de koper, wij zullen de verzendkosten crediteren als na controle blijkt dat de klachten of garantieclaims terecht zijn. Wanneer de klachten of garantieclaims onterecht blijken te zijn worden onderzoekskosten, verzendkosten en indien van toepassing herverpakkingskosten in rekening gebracht. U heeft een product binnen de garantietermijn maar die na 8 dagen defect is gegaan: De verzendkosten zijn dan niet voor FRENKIES, de verzendkosten zijn voor uw rekening. Dit betreft meestal een reparatie binnen garantietermijn. U dient dit conform artikel 7.4 schriftelijk te melden bij FRENKIES. De artikelen indien mogelijk compleet, en liefst in de originele verpakking naar ons verzenden. De verzendkosten naar ons zijn altijd voor uw eigen rekening en zullen niet worden vergoed. Kopie factuur meesturen. De garantie is beperkt tot fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolgen van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of derden.

 

Artikel 12. Couponcode

Op het gebruik van couponcodes zijn de algemene voorwaarden van FRENKIES van toepassing. Bij twijfel behoud FRENKIES zich het recht om de couponcode/korting te weigeren. De couponkorting is niet inwisselbaar voor contant geld. De couponcode heeft een uniek nummer, dit nummer wordt door FRENKIES 1-malig uitgegeven.

 

Artikel 13.Toepasselijk recht en verdragen

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14. Geschillen beslechting

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. FRENKIES is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.